Belastingdienst verlengt ANBI-status

De Belastingdienst controleert met enige regelmaat of een stichting nog voldoet aan de strenge eisen die behoren bij de toekenning van de ANBI-status.

 

Topsport for Life is dit jaar ‘aan de beurt geweest’ voor deze toets en de Belastingdienst heeft met haar brief van 17 september 2012 meegedeeld dat haar conclusie is dat de ANBI-status voor Topsport for Life behouden blijft. Gekeken is onder meer naar de verhouding tussen de beheerkosten en de uitgaven ten behoeve van het algemeen nut, de doelstellingen van de stichting en de samenstelling van het bestuur. Daarbij heeft de Belastingdienst zich gebaseerd op de door Drs. J.P. Steenbakkers RA van Accountantskantoor Witlox van den Boomen samengestelde Jaarrekening over 2011.
Dit betekent dus dat onze stichting gebruik kan blijven maken van de aantrekkelijke voordelen van de ANBI-status en met name dus donaties en nalatenschappen aan Topsport for Life fiscaal aantrekkelijk kunnen worden gedaan.  

Voor de geïnteresseerde volgt hieronder nog de juridische definitie van een Algemeen Nut Beogende Instelling: 

Per 1 januari 2012 luidt de definitie van een Algemeen Nut Beogende Instelling volgens lid 1 en lid 2 van artikel 5b van de Algemene wet inzake de rijksbelastingen:

1. Een Algemeen Nut Beogende instelling is:
a. een instelling – niet zijnde een vennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal, een coöperatie, een onderlinge waarborgmaatschappij, of een ander lichaam waarin bewijzen van deelgerechtigheid kunnen worden uitgegeven – die:
– uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt;
– voldoet aan bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden;
– gevestigd is in het Koninkrijk, in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een bij ministeriële regeling aangewezen staat, en
– door de daartoe bevoegde inspecteur als zodanig is aangemerkt:
b. een niet in het Koninkrijk gevestigde, in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een bij ministeriële regeling aangewezen staat gevestigde, door Onze Minister als zodanig aangemerkte instelling indien en zolang zij voldoet aan de door hem te stellen voorwaarden;

2. Publiekrechtelijke lichamen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn algemeen nut beogende instellingen.

De nadere omschrijving van Algemeen Nut Beogende Instellingenis opgenomen in Artikel 1a tot en met Artikel 1e van Hoofdstuk 1A Voorwaarden Algemeen Nut Borgende Instellingen, Sociaal Belang Behartigende Instellingen en Steunstichtingen SBBI van de Uitvoeringsregeling Algemene Wet inzake Rijksbelastingen 1994.

Voor meer informatie over de ANBI-status ga naar de betreffende pagina op onze website of bezoek deze pagina op de site van de Belastingdienst.

Geschreven door:

Lees anders ook

Geen soortgelijke blogs gevonden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.
Accepteer de voorwaarden om door te gaan